Tokyo Revelations theme lyrics~

Lorde-Kowz

I have reached Yuki nirvana
The Kowz was bored. Discuss, y'all.

Ilma nia numias iya saltias
elvita notia mia soritas
mil mia corta ti tasivirias
mita

[High harmony]
Maria numaritas saltia
somalita elvita nomarita martia
sortia mil mia oltisa sita
somarita iya afiria iya saria
afiria iya

[Low harmony]
Ilma nia ii saritus entimia saltias
elvita ii saritus martia ya soritas
mil mia ya saritus asita rimi miria
mita imi saritus maria iya itus
aaa
---
Ilma nia numias iya saltias
elvitas notia ria sarita
mil mia itai riadutias
konsta ii imi idatia

ilvia numias iya saltias
elvitas notia ria saltias
mil mia itai riadutias
il mia ita

[Second voice]
Ilvia i numias iya saltias
elvitas i notia ria saltias
mil mia i ritai riadutias
il mia i itai riadutias

Sora mi nai sora ita martia latia
sora mi naiti maiso maria latole
Iviri iya sora ita martia ifia
somalita iya

Had a hard time with the beginning part. Couldn't always hear what each voice was singing hue. It was hell, but I love that part so much. More complex multilayered kajiurago songs when!?
 
Top